Rejyonal Anestezi Derneği Web Sitesi

Dernek Tüzüğü


 

BÖLÜM 1

GENEL

MADDE 1 – ADI VE MERKEZİ

Aşağıda isimleri yazılı doktorlar tarafından 1992 yılında Rejyonal Anestezi Derneği kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’da olup, adresi Cumhuriyet Mahallesi Halaskargazi Cad. No:85 Erkurt Apartmanı No:7/14 Şişli/İstanbul’dur.

Dernek Kurucuları:

 1. Prof. Dr. Cemalettin Öner: İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Emekli.
 2. Prof. Dr. Kutay Akpir: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 3. Prof. Dr. Serdar Erdine: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Başkanı
 4. Doç. Dr. Osman Bayındır: Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Anesteziyoloji Şefi
 5. Dr. Ayşen Yücel: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
 6. Dr.  Nihal Ekmekçi: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
 7. Dr. Süleyman Özyalçın: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı

 

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI İLE FAALİYET ALANI:

A)Rejyonal Anestezi Derneği’nin (RAD) Amacı:

Derneğin amacı ülkemizde rejyonal anestezinin gelişmesini, rejyonal anestezi ile ilgili çalışmaların sürdürülmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Türkiye’de uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetlerde bulunmak, üyelerinin ve meslek grubunun haklarını savunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının oluşturulması için diğer dernekler, sosyal ve sivil toplum kuruluşları ve idari birimler ile uyumlu çalışmalar yürütmek, görüş beyan etmektir.

B) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Yukarıdaki amaçlara yönelik olarak;

 1. Rejyonal anestezi konusunda çalışan hekimleri teşvik eder.
 2. Bu konuda bilimsel toplantılar düzenler, bu konuları tartışır, inceler ve yayınlar.
 3. Rejyonal anestezi konusunda çalışanlar arasında işbirliği kurulmasına yardımcı olur.
 4. Üyelerin haklarını korur ve onları temsil eder.
 5. Aynı amaçlarla kurulmuş uluslararası teşkilatlarla Bakanlar Kurulundan gerekli izni alarak bilimsel işbirliği kurar.
 6. Derneğin hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan kişilere ücret öder.
 7. Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, E-mail, internet, bilimsel yayın olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekanları içeren bina ve müştemilatı gibi gayri menkuller edinebilir, bu amaçlara yönelik olarak iktisadi işletme kurabilir, işletebilir. Buna ilişkin çalışma yönergesi ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yapılarak dernekten bağımsız olarak burada dernek adına gelir getirici faaliyette bulunabilir, istihdam sağlayabilir.
 8. Dernek,üyelerinin ve tüm meslek grubunun özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemeler için görüş beyan eder, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini ve meslek grubunu temsil eder.

 

C)Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, tıbbın  Rejyonal Anestezi, Anesteziyoloji, Perioperatif bakım, Yoğun Bakım (Reanimasyon), Algoloji, Palyatif Bakım, alanında ve bunların kapsamına giren konularda faaliyet gösterir.

 

BÖLÜM 2

ÜYELİK

MADDE 3- DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI

 

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarısürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye alınabilirler.

 

A) ASIL ÜYELER

Derneğe üye olmak isteyen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanlık diplomasına sahip uzmanlar bir (1) fotoğraf ve nüfus cüzdanının fotokopisi ile birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Yönetim Kuruluna teslim ederek ya da derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.


Üye adayının üyeliğe kabulü için iki dernek üyesini referans göstermesi zorunludur. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ve elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilebilir.


Üyelik Başvurusunda bulunan üye adaylarının listesi, belgelerin Genel Merkeze geldiği tarih itibariyle on beş (15) gün süreyle derneğin internet sayfasında askıda kalır ve üyelere elektronik posta aracılığı ile duyurulur.


Üyelik istekleri kendilerine duyurulan dernek üyeleri, üye adayları hakkındaki düşüncelerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak on beş (15) gün içinde bildirebilirler.

Elektronik ortamda veya herhangi bir biçimde doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde genel merkezin internet sayfasında ilan eder. Yönetim Kurulu, kendisine gönderilen başvuru belgelerini inceleyerek üyeliğe kabul edilen kişinin, öncelikle ödentilerini ödememe dışında bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılan kişilerden olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucu olumlu ise üyeyi Merkez Üye Kütüğüne kaydeder, Üye kaydı, Derneğin İnternet sayfasında da ilan edilir.


 

 

MADDE 4- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 1. Üyelikten Çıkma

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 1. Üyelikten Çıkartılma ve Çıkartılmaya İtiraz

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Üyenin kendi onayı ile verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 4. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 5. Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmak.

 

Yönetim Kurul üyelerinden bir veya daha fazlasının talebi üzerine, Yönetim Kurulunun oylaması sonucunda oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılır. Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkartılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Yönetim Kuruluna doğrudan yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.


Yönetim Kurulunun kararında direnmesi durumunda, üyenin Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkartılanlar, bir defa Genel Kurulda çıkartılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Genel Kurulda oylama yapılır ve katılanların salt çoğunluk oyu ile alınan kararlar kesindir. Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

 

MADDE 5- KİMLİK KARTI VE ÜYELİK NUMARASI

Üyelere biçimi tek tür olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir "Kimlik Kartı"  ardışık olarak Genel Merkezde üretilen bir "Üyelik Numarası" verilir.

 

MADDE 6- ÜYELERİN HAKLARI

 1. Üyelerin hakları ilk aidatın ödendiği tarih itibarıyla başlar ve şunlardır:
 1. Hiç kimse dernekte üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir.
 2. Üyeler eşit haklara sahiptir.
 3. Asil üyeler, Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Üye oyunu bizzat kendisi kullanacaktır. Bir üye, diğer bir üyenin oyunu kullanamaz.
 4. Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletebilir.

 

 1. Üyelerin Yükümlülükleri:
 1. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak.
 2. Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç bir ay içinde Derneğe bildirmek.
 3. Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek.
 4. Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük'e aykırı davranmamak ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

 

MADDE 7 – YENİDEN ÜYELİK

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkartılanlar dışında üyelikten çıkartılmasına karar verilenler derneğe yeniden üye olamazlar. Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkartılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkartılanlar yeniden üye olamazlar.

 

BÖLÜM 3

 

MADDE 8 – DERNEĞİN ORGANLARI

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

MADDE 9 – GENEL KURUL

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ; TOPLANMA ZAMANI; ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır. Genel Kurulu asil üyelerden oluşur.

Genel kurul 3 (üç) yılda bir Nisan ayında toplantı yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurula toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya derneğin kapsamlı organizasyonları ile birlikte kongre vs etkinlikler ile birlikte dernek merkez dışında da yapılabilir.

 

MADDE 10- ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

.

MADDE 11- TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI

 

 1. Toplantı Yeter Sayısı:Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim, denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 2. Karar Yeter Sayısı:Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da derneğin feshine ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir. Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, derneğin feshine ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.

 

MADDE 12 – TOPLANTI YÖNTEMİ

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtildiği üzere,mahalli en büyük mülki amirliğe bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 11. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Görev devir teslimi anında ise tüm diğer belgeler ile birlikte seçilmiş olan yeni yönetim kuruluna bu tutanak ve belgelerin de teslimi sağlanır. Elektronik ortamda genel kurul yapılması halinde ise buna ilişkin usul ve esaslara uyularak genel kurul toplantı tutanağı tutulur ve elektronik imza ile imza altına alınır.

 

 

MADDE 13 - TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:

 1. Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak.
 2. Derneğin hesaplarını ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak.
 3. Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak.
 4. Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek.
 5. Yönetim, Denetim Kurullarını seçmek.
 6. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek.
 7. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 8. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 9. Derneğin yurt içinde ve dışında şube açmasına karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 10. Derneğin feshine karar vermek.
 11. Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak.
 12. Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak.
 13. Üyelerin vereceği Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti Tutarını belirlemek.
 14. Dernekçe görevlendirilecek olanlara ödenecek olan yolluk ve gündeliklerin miktarlarını belirlemek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 15. Dernek adına iktisadi işletme açılması için yönetim kuruluna yetki vermek

16-Dernekler Kanunu ve ilgili yasalar ile belirlenmiş tüm yetkilerin kullanımı açısından yönetim kurulu ve diğer organlara yetki vermek

 

MADDE 14 - OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile oy kullananların kimlik kontrolü yapılarak ve imza karşılığı, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir oy sandığına  atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

 

MADDE 15 – DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ

Merkez Organları için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:
 

 1. Adayların tanıtılması hakkı:

Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce Yönetim Kurulu'na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler İnternet sayfasında duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.
Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak Yönetim Kurulu'nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.

 

 1. Genel Kurulda adaylık

Derneğin bütün üyeleri Genel Kurulda aday olabilir. Aday olan üye Genel Kurula katılarak Genel Kurul Başkanına başvuru yapmak kaydı ile konuşma hakkı talep edebilir. Genel Kurul Başkanı seçim öncesi bu şekilde talep edilmiş konuşma isteklerine 5 (beş) dakikayı geçmemek üzere ve toplamda 60 (altmış) dakika zaman ayırır. Toplam konuşma süresi talebinin 60 (altmış) dakikayı aşacağı durumlarda adaylara eşit olarak toplam süreyi (60 (Altmış) dakika) dağıtır ve durumu genel kurulla bir açıklama ile paylaşır.C) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:

Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler o ana kadar yönetim kuruluna başvuran adayların listesi ile yapılır. Bu liste dışında genel kurul esnasında seçimlere geçilmeden önce aday olmak istediğini bildiren üyeler de bu listeye dahil edilir. Kullanılacak oy pusulası, o dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda ve sandık başlarında görünür bir yere asılır.
Ayrı organlar için tek oy pusulası her organ ayrı ayrı tanımlanarak düzenlenir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü tekrarlayan sayımlarda karışıklığı önlemek için kırmızı bir kalem ile çizilir.
Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır. Divan kurulu tarafından genel kurula katılım da göz önüne alınarak yeterli sayıda sandıkta oy kullanılacak şekilde düzenleme yapılır. Her sandığın kurul başkanı ve iki üyesi Genel Kurul Başkanlığı'nın önerisi ile genel kurulda oylanarak, oy çokluğu ile seçilir. Genel kurula katılım sayısı dikkate alınarak sandık kurullarına kendi sandıkları ile ilgili oyları genel kurul huzurunda açık tasnif ve sayma yetkisi verilir. Tüm sandıkların ayrı ayrı tasnif ve sayma işlemi sonunda sandık kurulları tarafından oluşturulan tutanaklar Genel Kurul Başkanlığı'na sandık kurulu başkanları tarafından imza karşılığında teslim edilir ve Kurul Başkanlığı'na tarafından nihai sonuçlar genel kurula açıklanır. Oy verme işlemi süresi dört (4) saati geçmeyecek şekilde divan başkanı tarafından düzenlenir, genel kurula duyurulur, oy verme süresi sona erdiğinde halen oy vermek için sandık başlarında bekleyen üyelerin tespiti sandık kurulları tarafından yapılarak oy vermeleri sağlanır, bunun dışında süre bitiminde gelen üyelere oy kullandırılmaz.

Bir önceki dönem başkanı yeni seçilen Yönetim Kurulunda  başkan yardımcısı  olarak görev alır, geçmiş dönemden devam eden çalışmalar ve eğitimlerin koordinasyonunu ve yeni yönetime intibakını sağlar.


D) Elektronik olarak oy kullanma:


Derneklerde elektronik ortamda genel kurul  ve Yönetim Kurulu yapılmasına dair yasal düzenleme uyarınca,idari makamlar tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak ve  gerekli alt yapı hazırlanarak  elektronik ortamda genel kurulun ve yönetim kurulu toplantılarının yapılmasına geçilecektir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.


Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar* (İSTİSNAİ UYGULAMA)
İstisnai durumlar oluştuğu takdirde bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

MADDE 16 – YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu Rejyonal Anestezi Derneğinin yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, başkan, başkan yardımcısı (bir önceki dönem dernek başkanı), genel sekreter, sayman, üye olmak üzere toplam beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından 3 yıllığına seçilir. Bir önceki dönem başkanı yeni seçilen Yönetim Kurulunda  başkan yardımcısı  olarak görev alır, geçmiş dönemden devam eden çalışmalar ve eğitimlerin koordinasyonunu ve yeni yönetime intibakını sağlar.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

MADDE 17- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI

 

Yönetim kurulu ayda en az  bir kez dernek ikametgahında veya belirlenecek olan başka bir yerde önceden tüm yönetim kurulu üyelerine e posta ile gün ve saate ilişkin bildirim yapılarak  toplanır. Yönetim Kurulu bu şekilde Rejyonal Anestezi Derneğinin bilimsel, idari ve mali işlerini düzenler, organize eder. Ayrıca Rejyonal Anestezi Derneğinin İktisadi İşletmesi ile ilgili çalışmaları takip eder, denetler. Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bunların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır .Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir. Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

MADDE 18 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak,
 3. Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,
 4. Yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak,
 5. Dernekler yasasına göre tutulması zorunlu defter ve tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
 6. Her türlü ortamda yayınlanacak basılı veya görsel belgeyi, mali olarak desteklenecek araştırma ve çalışmaları belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara derneği temsilen katılacakları saptamak,
 7. Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak,
 8. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait aşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 9. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 10. İktisadi işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 14. Derneğin yönetsel ve mali çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere başta Genel Sekreter olmak üzere dernek çalışanlarını atamak,
 15. Bu Tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönetmelikler, yönergeler hazırlayarak, Derneğin çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak,
 16. Bu Tüzükte ve mevzuatta bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak,
 17. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabülü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

 

MADDE 19 - YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Geçerli özür bildirmeksizin birbiri ardına üç (3) toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu başkanın ya da seçilmiş başkan yardımcısının istifa etmesi durumunda boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sırada olan yedek üyenin çağrılması ile oluşturulan Yönetim Kurulu'nda seçim yapılarak Başkan ya da başkan yardımcısı belirlenir. Başkanın veya yardımcısının istifa etmesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen başkan yardımcısının görev süresi o dönem sonunda sona erer ve Genel Kurulda hem başkan hem de başkan yardımcısı seçimi aday olan üyeler arasından yapılır.Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 20 – GÖREV SÜRESİ VE GENEL KURULA KARŞI SORUMLULUK

 

Yönetim Kurulunun görev süresi üç (3) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu, çalışmalarını, genel durumu ve mali durumunu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunar ve bunu, toplantıdan en az (2) iki hafta önce Genel Kuruluna katılacak olan üyelere ELEKTRONİK POSTA ile iletir  ve derneğin İnternet sayfasında yayınlar.

 

MADDE 21- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Derneğin bilimsel ve idari temsilcisi olup, derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder.
 3. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular, uygulatır.
 4. Tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.
 5. Dernek bütçesini ve mali işlerini sayman ile birlikte yönetir, parasal talimatları  sayman ile birlikte imzalar.
 6. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (45) gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 7. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri kırkbeş (45) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 9. Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 10. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar, buna ilişkin bildirim ve beyannamelerin yasal süresi içinde verilmesini sağlar
 11. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren 45 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 12. Derneğin temsilcilik veya şube açması halinde, temsilciliğin veya şubenin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 13. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
 14. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

MADDE 22 – DERNEK BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

Başkan Yardımcısı, başkan olmadığı takdirde ona vekalet eder, onun tüm yetkilerini kullanır. Ayrıca başkanın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda  Dernek Sekreteri Kurula başkanlık yapar.

 

MADDE 23 – SEKRETER GÖREVLERİ

 

 1. İç ve dış yazışmaları hazırlar, takip eder.
 2. Yönetim Kurulu gündemlerini Başkanla birlikte hazırlar ve kurul üyelerine dağıtır.
 3. Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri ve dosyaları düzenler.
 4. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını takip eder.
 5. Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak.
 6. Dernek gelirlerini toplanmasını koordine etmek, mevzuat, bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak.
 7. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar verilmesini koordine etmek.
 8. Derneğin bilimsel, sosyal hizmetler alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak.
 9. Özel sektör sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetler alanında politika oluşturma sürecine katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetleri araştırmak ve katılım sağlanmasını sağlamak.
 10. Yapılan proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
 11. Sosyal ve bilimsel hizmetler ile ilgili yurt içindeki ve dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
 12. İmkânlar doğrultusunda kendi alanında veya bağlantılı alanlarda çalışan diğer derneklere teknik destek sağlanmasını koordine etmek.
 13. Dernek üyelerinin kabulü ve dernekten çıkarılması hakkında dilekçe iş ve işlemlerini Yönetim Kurulunun karar alması için hazırlamak.
 14. Derneği temsilen, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak.
 15. Derneğin sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.

 

MADDE 24- SAYMANIN GÖREVLERİ:

 1. Derneğin gelir-gider, kesin hesap ,işletme veya  bilanço defterlerini tutar, masraflarla ilgili belgeleri dosyalar.
 2. Demirbaş defterini tutar ve derneğe ait demirbaş eşyaları buna kaydeder.
 3. Merkez ve şubeler tarafından tahsil edilen üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını organize eder, aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Başkana bildirir.
 4. Yönetim Kurulu'nun onayı ile Dernek ile ilgili masrafları karşılar. Bu masraflarda yönetim kurulu ve sayman ortak sorumluluk taşırlar.
 5. Sayman, kendi üzerinde Dernek parasından her mali yıl başında belirlenecek kasada bulundurulacak tutar kadar miktarı  bulundurabilir. Değişen koşullara bağlı olarak bu rakamın artırılmasına olağan Genel Kurul karar verir.
 6. Altı ayda bir, Derneğin mali durumunu gösteren sayım özetini Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna verir.
 7. Saymanlık işlerinde görevlendirilen dernek çalışanını denetler.
 8. Dernek gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder.
 9. RAD İktisadi İşletmesi ile ilgili hesapları denetler, buna ilişkin raporları da altı ayda bir merkez Yönetim Kurulu'na sunar.

 

MADDE 25 – SÜRE

 

Yönetim Kurulu üç yıl süre ile görev yapar. Yönetim Kurulu başkanları, bir dönem başkan yardımcısı ve bir dönem de başkanlık olmak üzere toplam altı(6) yıl süre ile görev yaparlar, tekrar başkanlığa aday olamazlar. Diğer görevlerdeki üyeler ise her dönem tekrar aday olabilirler.

 

MADDE 26 –DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından derneğin tüm faaliyetlerini kontrol etmek üzere gizli oyla üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

a) Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun, varsa dernek şubelerin ve İktisadi İşletmenin iş ve işlemlerini ve Dernek çalışmalarının tüzükte belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.

b) Denetim Kurulu, derneğin hesaplarını en az her altı ayda bir kez denetler.

c) Denetim Kurulu derneğin hesap işlerinde gördükleri aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini ve eleştirilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak verebilecekleri gibi, gerekli olan durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler.

d) Denetim Kurulu her dönem sonunda Genel Kurula, derneğin çalışmaları konusunda rapor verir.İç Denetim Raporlarını hazırlar

e) Denetim Kurulu gerek gördüğü taktirde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

f) Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

g) Genel kurulu veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

 

 

BÖLÜM 5

 

MADDE -27 MALİ KAYITLAR:

 

 1. Derneğin Gelirleri, Gelir Gider Kayıtları ve Parasal İşlemler

1 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Derneğin geliri, üyelerden alınan aidatlar, bağışlar, düzenlenen bilimsel ve sosyal toplantılardan, yayınlardan, varsa malvarlığından elde ettiği gelirler ve iktisadi işletmesinden elde edilen gelirlerle sağlanır.

 

Derneğin parası, Yönetim Kurulu'nun kararıyla milli bankalara Dernek adına açılan cari hesaba/hesaplara yatırılır. Devlet teminatı olmayan tahvil veya benzeri gibi yerlere hiçbir nedenle para yatırılamaz.

 

Bankalardan para, Başkan ve sayman veya Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı yönetim kurulu üyelerinden ikisinden birinin imzasıyla çekilir. Bunun için, Derneğin parasının bulunduğu bankalara, her seçimden sonra imza sirküleri gönderilir.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

2 Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK-17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

3 Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

4 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

5 Aidatlar

 

Derneğin asil üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, üç yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler. Son yapılan genel kurul uyarınca üyelerin yıllık ödemeleri gereken aidat 100  TL’dir.

a. Üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyeliği sona erer. Tekrar üyeliğe başvurduklarında, eski borçlarına yasal faiz eklenerek ödemeleri talep edilir.

b. O yıl aidatını ödemeyen üye seçim olduğu takdirde Genel Kurul toplantılarına katılamaz. Derneğin herhangi bir organına seçilirse, bunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde borcunu tamamen ödemediği takdirde aldığı görevden istifa etmiş sayılır.

 

 1. Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulur. RAD İktisadi İşletmesinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defterleri tutulur.

 

1 Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 

2 Tutulacak Defterler:

Dernekte, bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

e. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

f. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 

3 Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 

c) GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

Bilanço esasına göre tutulan defterlerle ilgili olarak yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

d) BEYANNAME VERİLMESİ:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
 

e) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek herhangi bir nedenle, hiçbir şekilde borçlanma yapamaz.

 

MADDE 28 -TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Dernek tüzüğünde değişiklik genel kurul kararıyla yapılabilir. Tüzük değişikliğinde genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.

 

MADDE 29 – FESİH VE TASFİYE

 

Derneğin feshi, Dernekler Kanunu'nda belirtilen fesih hallerinin dışında, RAD Genel Kurulu'nun 2/3 üye sayısı ile yapacağı toplantıda, 2/3 çoğunluk kararı ile alınabilir. İlk toplantıda 2/3 üye sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda karar alınması için katılanların 2/3 olumlu oyu gereklidir. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurulu dernek mallarını, parasını ve alacaklarını amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devreder. Genel Kuruluca bir karar alınmamışsa derneğin para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Fesih kararı, Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine beş gün içinde yazı ile bildirilir. Tasfiye intikal mahalli en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

MADDE 30

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatı, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 31 – YÜRÜRLÜK

 

İşbu tüzük genel kurulda görüşülüp karara bağlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

 

Başkan                               Başkan Yardımcısı                                  Sekreter                     

 

 

 

Sayman                                                                  Üye