Rejyonal Anestezi Derneği Web Sitesi

KVKK Aydınlatma MetniGüncelleme Tarihi : 05/01/2022
1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?
REJYONAL ANESTEZİ DERNEĞİ ('RAD') olarak Kanun'un 10. maddesinde öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.
RAD bu metinde belirtilen durumlarda bir "veri sorumlusudur". Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVK" ya da "Kanun") uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. İnternet sitemizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitelerin işletmecilerine ve sahiplerine aittir. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?
Veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:
Ünvan : REJYONAL ANESTEZİ DERNEĞİ
Adres : Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. No:85 Erkurt Apt. K:7 D:14 Şişli / İstanbul
İnternet Sitelerimiz: https://www.rad.org.tr
Telefon : +90 (212) 225 65 18
e-posta (KVK için): info@rad.org.tr

3. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?
İnternet sitesi ziyaretçilerimizin aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.
a. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Diğer Bilgiler

b. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda internet sitelerimiz ve internet servislerimiz üzerinde aşağıdaki genel ve özel amaçlarla işliyoruz.
a. GENEL AMAÇLAR
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
b. ÖZEL AMAÇLAR
Hosting Hizmeti Sunmak / Almak, LOG Kayıtlarını Tutmak, İnternet Erişim Kayıtlarını Tutmak, İnternet Servislerini İşletmek, İletişim Kayıtlarını Denetlemek, İnternet Sitelerinde Yer Alan Formları Düzenlemek, Tanıtım Yapmak

5. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?
Verilerinizi, Kanun'un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.
Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Bulut Yedekleme, Elektronik Posta, Hosting gibi elektronik ortamlarda ve fiziksel ortamlarda işlenmektedir.
RAD olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız "Gizlilik Taahhütnamesi"ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?
RAD olarak aşağıda sayılan amaçlarla ve Kanun'un 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.
Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.
6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?
Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylıyoruz.
1- Avukatlar ile Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Dava Süreçlerini Takip Etmek amaçlarıyla,
2- Bilişim Şirketleri ile Bilgi ve Destek Talepleri ile Şikayetleri Takip Etmek, Kullanıcı İşlemlerini Yürütmek amaçlarıyla
6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?
İnternet sitelerimizin işletilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda listelenen hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.
1- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi İşlemek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak amaçlarıyla, ABD menşeli Google ile
Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
1- Google Gizlilik Politikası

7. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle "açık rıza" şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,
1. "Kanunlarda açıkça öngörülme"
2. "Sözleşmenin kurulması ya da ifası" hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
4. "İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması",
5. "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması" hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi
6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun "meşru menfaatleri için" veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine istinaden "açık rıza aranmaksızın" işlenebilmektedir.
Kişisel verilerinizi ayrıca aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işliyoruz:
1- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
2- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

8. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
Kişisel veri sahipleri olarak Kanun'un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. Kanun'un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

9. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin "Kişisel Veri Sahibi Başvuruları" sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan "Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu"nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.